Site announcements

Test topic

Test topic

by Khoa CNTT KMA -
Number of replies: 0

Tổng quan về chúng tôi


giphy.gif?cid=790b7611e7379502226e48af047333f326f5291df6d5fb3c&rid=giphy.gif&ct=s Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS) này ra đời nhằm hỗ trợ phương pháp giảng dạy và học tập kết hợp, giữa giảng dạy tập trung và giảng dạy trực tuyến, phục vụ cho trường Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA).

giphy.gif?cid=ecf05e476x7dcptm7jt5z6kocl9k0euurllcz50wkub3p3ww&rid=giphy.gif&ct=ss Hệ thống tận dụng tối đa CNTT ứng dụng trong dạy & học để nâng cao hiệu quả đào tạo, tiết kiệm việc sử dụng cơ sở vật chất và mặt giờ lên lớp của CBGV và học sinh.

giphy.gif?cid=ecf05e47cqakwbe1lxk0swj952263x7nhwkzj50karu8vw5m&rid=giphy.gif&ct=s Ngoài ra, hệ thống cũng là một trong những giải pháp hàng đầu để đối phó với tình trạng dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng không chỉ tại nước ta mà còn trên toàn thế giới.